با آرزوی توفیق و موفقیت همه دوستان . همراهان این صفحه مخصوص قبول شدگان مصاحبه شرکت UTU می باشد.

این صفحه برای تبادل نظر و اعلام جزئیات و هماهنگی بین دوستان قبول شده در این مصاحبه می باشد

ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 ناصر  حوتی مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
2 حسن مهریزاده سراج مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
3 وحید میرموسوی مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
4 قاسم  شجاع ثانی مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
5 علی اکبر معافی کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
6 رضا حبیبی کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
7 امیر جعفری کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
8 ایمان  کاکاوندی کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
9 مهیار حاجی زاده کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
10 محسن بداغی کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
11 علیرضا بیات کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
12 الهه شجاعی نیا کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
13 حسین قهرمانی مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
14 سعید  زید وند کارمند IT  دفتر مرکزی درحال بررسی
15 محمد رضا قوچی مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
16 مصطفی برزگر صدیق مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
17 پرهام  دادگر  مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 شهریار بنی اسد مدیر مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
2 عباس نبی زاده مدیر مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
3 الناز عنبری زرگر کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
4 مهشید سیاهی کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
5 حسین قاسمی کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 فرزانه باچاره کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 فرشاد نوری تبار کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 محمد  قربانی وفایی کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
9 علیرضا مصطفانی کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 مینا ناصری آچاچلویی کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 وحید محمدی اوخچی مدیر مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
12 مهشاد بوربور کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
13 گلشن نخستین ماهر کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
14 مهرنوش باقر دریایی کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
15 محمد حسین صدقی مرادی  کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
16 دلینا مرادی کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
17 بهمن  قلاوند کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 محمد  خلیلی هاره مدیر فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
2 گلریز  حامد انسانیت مدیر فروش دفتر مرکزی قبول شده
3 شادی بشارتی کارمند فروش  دفتر مرکزی در حال بررسی
4 فاطمه  عرب حلوایی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
5 حسام  شفیعی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
6 امید قناعتکاره کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
7 یوسف امنی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
8 سحر امیری توسلی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
9 مرتضی کرمی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
10 سام حداد کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
11 محسن نظارت کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
12 حمید گهواره بند کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
13 سحر عباس زاده کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
14 نیلوفر فلاحی کارمند فروش دفتر مرکزی درحال بررسی
15 سهیل محمدی کارمند فروش دفتر مرکزی درحال بررسی
16 میر محمدرضا خلیلی نژاد کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
17 ساناز بس خواسته کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
18 حمیدرضا دانشیان شهرباف کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
19 پروانه رهبریان کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
20 مریم امجدی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
21 طیبه کازرونی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
22 شایان  زندی کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
23 محسن  قاضی میر سعید  کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
24 بهار  جلیلوند کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
25 علی اکبر رضایی مدیر فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
26 معین نیکو پور کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          

 

ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 مهرداد شاد آلویی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
2 افشین نامدار کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
3 مصطفی اشرفی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
4 پری ناز بزرگی بابازیدی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
5 محمد  همتی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 علی اکبر معصومی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 رسول  فرهمند اقدم کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 محمدرضا ابریلوزاده کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حل بررسی
9 فضل الله افخمی عقدا کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 معصومه طالشیان کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 سجاد قربانی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
12 محسن ملاشاهی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
13 شهروز سهیلی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
14 علیرضا اسدی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
15 هاجر شریفی کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
16 سمیه احمدزاده اباذری کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 اکبر صابری مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
2 محسن بیگی مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
3 حسن جنازی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
4 محمود شهریار کارمند حراست کارخانه عدم قبولی
5 محمد قنبرپور کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
6 علی قربانی وفائی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
7 سعید کریمی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
8 محمد رضا کوئی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
9 محمد مهدی عباسی کارمند حراست کارخانه درحال بررسی
10 عباس صمد زاده مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
11 علی مبرهنی مدیر حراست کارخانه درحال بررسی
12 سعید غلامی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
13 محمد ملاغلامعلی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
14 پارسا پورمیرزایی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
15 رضا محسنی کوچصفهانی مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
16 امین دامن افشان مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
17 همایون  شفیعی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
18 علی وزین پور مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
19 محمد امین  ادنان مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
20 مهدی اسد زاده مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
21 حامد یوسفی زاده مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
22 امیر حسین  گلی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
23 محرم علی دزیا بنده کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
24 رضا  ابراهیمی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
25 بهرام جوادی کلخوران کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
26 سید مصطفی  نصیری گوکه کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
27 کوروش  بیات  کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
28 امیر رضا حسن کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
29 مهرداد دانایی فرد مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
30 مهدی کرمی نصفچی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
31 مهدی امانی مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
32 ستار محمدی کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
33 رضا قلاوند کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
34 حسین زرروش مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
35 مجتبی حاجی جعفری کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
36 فرشید باقری کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
37 پرویز حیدری کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 آزاده تحویلدار خزانه مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
2 سپیده مرتضایی مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
3 عبدالمطلب دلجو مدیر کارگزینی دفتر مرکزی قبول شده
4 رضا رسولی مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
5 حمید رضا زرتابی مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 حسین شهبازی مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 شهرام صفدری مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 وجیهه مقسم مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
9 سیران خالدی کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 لعیا مجردشاداب خر کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 سارا حقیقی کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
12 ندا زارع  کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
13 صالح  طهماسب پور کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
14 معصومه  احمد زاده اباذری کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 بیژن  حجتی مدیر ترابری کارخانه در حال بررسی
2 محمود  صادق زاده مدیر ترابری کارخانه در حال بررسی
3 رضا قاسمی راننده   در حال بررسی
4 محمدرضا جلینی راننده   در حال بررسی
5 حسن رنجبران راننده   در حال بررسی
6 مرتضی باچاره راننده   در حال بررسی
7 منصور میرزایی راننده   درحال بررسی
8 عرفان مرادی راننده   در حال بررسی
9 ابلفضل  درویشیان راننده   در حال بررسی
10 مصطفی حلاج زاده راننده   در حال بررسی
11 احمد رضا مرادی راننده   درحال بررسی
12 جواد رضائی راننده   در حال بررسی
13 ایوب شادمند راننده مسلط   در حال بررسی
14 فرید عزیزی شیرازی راننده مسلط   در حال بررسی
15 سجاد نیازی راننده   در حال بررسی
16 رضا طهماسبی راننده   در حال بررسی
17 امیر  خباز کاخکی موتور سوار   در حال بررسی
18 علی  عبادی راننده   در حال بررسی
19 ابراهیم کیوانی بروجنی موتور سوار   در حال بررسی
20 عبدالله مثنایی راننده   درحال بررسی
21 علی ورزین پور مدیر ترابری کارخانه درحال بررسی
22 محسن کوکب راننده   در حال بررسی
23 حمید پیرا موتورسوار   درحال بررسی
24 امید دانا راننده   در حال بررسی
25 عباس  چهاردولی راننده   در حال بررسی
26 امیررضا فلاح صالح راننده   در حال بررسی
27 سید فرید رهنمای نیر راننده   در حال بررسی
28 شروین  بنده خدا راننده   در حال بررسی
29 کیانوش عظیمی راننده   درحال بررسی
30 لقمان حسامی راننده   درحال بررسی
31 عباس  فتاحی موتور سوار   درحال بررسی
32 محمد سعید معتمد یگانه موتور سوار   درحال بررسی
33 حمید  ملکان موتور سوار   درحال بررسی
34 منصور  عزیزی ترکی موتور سوار   در حال بررسی
35 مرتضی یوسفی موتور سوار   در حال بررسی
36 امین  خسرو آبادی موتور سوار   در حال بررسی
37 محمد صادق  غمشلویی موتور سوار   در حال بررسی
38 علی ریگی موتور سوار   در حال بررسی
39 محسن آقایی موتور سوار   در حال بررسی
40 ناصر توحیدی موتور سوار   در حال بررسی
41 عادل ملکزاده ناش موتور سوار   در حال بررسی
42 حسین  گلی پور کلده موتور سوار   در حال بررسی
43 پرویز فریور تنها موتور سوار   در حال بررسی
44 بابک رضایی موتور سوار   در حال بررسی
45 حمید ابراهیمی جفرودی موتور سوار   در حال بررسی
46 امیر حسین  دربندی موتور سوار   در حال بررسی
47 ابراهیم  پرچمی قره بلاغ  موتور سوار   در حال بررسی
48 امید کچویی دیدنی موتور سوار   در حال بررسی
49 وحید  قنوی موتور سوار   در حال بررسی
50 رضا پارسایی خواه  موتور سوار   در حال بررسی
51  محمد حسنی خندابی موتور سوار   در حال بررسی
52 رجب علی داداشی گالشکلامی  موتور سوار   در حال بررسی
53 جواد کرمی راننده   در حال بررسی
54 علی بومی راننده   در حال بررسی
55 حسین فارسی دهنو راننده   در حال بررسی
56 علی نجاتی آتانی راننده   در حال بررسی
57 ایمان شعبانی راننده   در حال بررسی
58 سعید رحمتی راننده   در حال بررسی
59 سید ابراهیم جباری راننده   در حال بررسی
60 مرتضی جعفری نژاد راننده   در حال بررسی
61 مرتضی  محمدیان فر راننده   در حال بررسی
62 محمد اکرامی بنه کهل راننده   در حال بررسی
63 سید مسعود تقوی راننده   در حال بررسی
64 امیر محمدی راننده   در حال بررسی
65 وحید رضاسرابی راننده   در حال بررسی
66 محمد رضا  اربابیان راننده   در حال بررسی
67 امیر رسولی راننده   در حال بررسی
68 یوسف  راسخی دانبران راننده   در حال بررسی
69 سیاوش براتی راننده   در حال بررسی
70 محمد رحیم ظاهری زاده راننده   در حال بررسی
71 سید جواد عرب  راننده   در حال بررسی
72 سعید  شریفی حبیب زاده راننده   در حال بررسی
73 سید مرتضی  نعمتی راننده   در حال بررسی
74 مهدی  خزایی راننده   در حال بررسی
75 احمد  پاریاب راننده   در حال بررسی
76 فریدون مردانلو راننده   در حال بررسی
77 سید رضا بهشتی راننده   در حال بررسی
78 امیر حسین  بازیار راننده   در حال بررسی
79 امید  شیرازی راننده   در حال بررسی
80 سالار  قاسمی  راننده   در حال بررسی
81 حسین  لهراسبی نیچکوهی راننده   در حال بررسی
82 امیر  خداوردی انگیلی راننده   در حال بررسی
83 حسام  بخشنده راننده   در حال بررسی
84 داریوش  اسدی راننده   در حال بررسی
85 محمد حسین  مرادیان سرکندی  راننده   در حال بررسی
86 آرش  چراغی پور فرد  راننده   در حال بررسی
87 اکبر  کمیلی پور راننده   در حال بررسی
88 علی گرمسیری راننده   در حال بررسی
89 سید امین  سید شریفی راننده   در حال بررسی
90 محمد  همتی راننده   در حال بررسی
91 فرید  امیدی راننده   در حال بررسی
92 محمد باقر  نادری راننده   در حال بررسی
93 هومن  معینی فر  راننده   در حال بررسی
94 امیررضا  فلاح صالح  راننده   در حال بررسی
95 حسن  شیرخانی راننده   در حال بررسی
96 شهریار  بهار مدیر ترابری   در حال بررسی
97 محمود صادق زاده مدیر ترابری   در حال بررسی
98 یحیا رمضانپورگیلده راننده   در حال بررسی
99 امیر اسکندری راننده   در حال بررسی
100 حسین  رضایی راننده   در حال بررسی
101 حسن رضایی راننده   در حال بررسی
102 هیبت الله امیر ابادی راننده   در حال بررسی
103 ابراهیم عیدی راننده   در حال بررسی
104 سجاد فراهادی مدیر ترابری   در حال بررسی
105 وحید  حیدری راننده   در حال بررسی
106 سید پویا حسینی راننده   در حال بررسی
107 عباس جعفری راننده   در حال بررسی
108 مصطفی شهری راننده   در حال بررسی
109 فرشاد عزیزی موتور سوار   در حال بررسی
110 مسعود زیوری مراد پور موتور سوار   در حال بررسی
111 میر قادر  تدین گندشمیم موتور سوار   در حال بررسی
112 ابوذر براتی فاظلی راننده   در حال بررسی
113 اسماعیل اسماعیلی راننده   در حال بررسی
114 مرتضی مرادی داخلی راننده   در حال بررسی
115 منوچهر ونکی راننده   در حال بررسی
116 محمد رزمگیر راننده   در حال بررسی
117 احسان فضلی راننده   در حال بررسی
118 یاسر غزللو راننده   در حال بررسی
119 امیر حسین  عروجی راننده   در حال بررسی
120 امیر کریمی موتور سوار   در حال بررسی
121 محمد  شیخ علیالواسانی راننده   در حال بررسی
122 نیما منصور قنایی راننده   در حال بررسی
123 مرتضی محمود آبادی موتور سوار   در حال بررسی
124 حسین چلنگری موتور سوار   در حال بررسی
125 میر سعید آقا یاری راننده   در حال بررسی
126 سعید  علی باقری راننده   در حال بررسی
127 رضا  قلی خانی راننده   در حال بررسی
128 علی کاظمی گورابی راننده   در حال بررسی
129 سعید پور حمزه راننده   در حال بررسی
130 حامد نجفی راننده   در حال بررسی
131 رامین حاتمیان چقایی راننده   در حال بررسی
132 امید علیانی راننده   در حال بررسی
133 جلیل برزگر موتور سوار   در حال بررسی
134 اباذر هادی زاده رمی راننده   در حال بررسی
135 محمود احسانی زاده موتور سوار   در حال بررسی
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 عباس دانایی آشپز کارخانه درحال بررسی
2 سعید احمدی آشپز کارخانه درحال بررسی
3 حسن شیرخانی آشپز کارخانه درحال بررسی
4 مهدی سوری کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
5 پرویز  رنجبران آشپز کارخانه درحال بررسی
6 وحید اقدسی آشپز کارخانه درحال بررسی
7 کاظم میرزایی آشپز کارخانه درحال بررسی
8 مهدی رجبی ارشاد آشپز کارخانه درحال بررسی
9 رقیه  نور محمدی آشپز کارخانه درحال بررسی
10 صلاح الدین  امیری آشپز کارخانه درحال بررسی
11 سعید  غلامی کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
12 حسین  چهار دولی کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
13 مجید  ایزدی خوشکاروندانی آشپز کارخانه درحال بررسی
14 حیدر  کوهستانی بوغلمش کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
15 میرزا جان اسمی آشپز کارخانه درحال بررسی
16 محمد  قربانی آشپز کارخانه درحال بررسی
17 حامد  مرادی آشپز کارخانه درحال بررسی
18 امیر قربانی آشپز کارخانه درحال بررسی
19 مجتبی  عمارلو  آشپز کارخانه درحال بررسی
20 ابوالفضل عباسی آشپز کارخانه درحال بررسی
21 مصطفی کماسی آشپز کارخانه درحال بررسی
22 سعید رستمی آشپز کارخانه درحال بررسی
23 بهزاد کهندانی آشپز کارخانه

درحال بررسی

24 حامد بلند همت آشپز کارخانه درحال بررسی
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478          
479          
480          
481          
482          
483          
484          
485          
486          
487          
488          
489          
490          
491          
492          
493          
494          
495          
496          
497          
498          
499          
500          
501          
502          
503          
504          
505          
506          
507          
508          
509          
510          
511          
512          
513          
514          
515          
516          
517          
518          
519          
520          
521          
522          
523          
524          
525          
526          
527          
528          
529          
530          
531          
532          
533          
534          
535          
536          
537          
538          
539          
540          
541          
542          
543          
544          
545          
546          
547          
548          
549          
550          
551          
552          
553          
554          
555          
556          
557          
558          
559          
560          
561          
562          
563          
564          
565          
566          
567          
568          
569          
570          
571          
572          
573          
574          
575          
576          
577          
578          
579          
580          
581          
582          
583          
584          
585          
586          
587          
588          
589          
590          
591          
592          
593          
594          
595          
596          
597          
598          
599          
600          
601          
602          
603          
604          
605          
606          
607          
608          
609          
610          
611          
612          
613          
614          
615          
616          
617          
618          
619          
620          
621          
622          
623          
624          
625          
626          
627          
628          
629          
630          
631          
632          
633          
634          
635          
636          
637          
638          
639          
640          
641          
642          
643          
644          
645          
646          
647          
648          
649          
650          
651          
652          
653          
654          
655          
656          
657          
658          
659          
660          
661          
662          
663          
664          
665          
666          
667          
668          
669          
670          
671          
672          
673          
674          
675          
676          
677          
678          
679          
680          
681          
682          
683          
684          
685          
686          
687          
688          
689          
690          
691          
692          
693          
694          
695          
696          
697          
698          
699          
700          
701          
702          
703          
704          
705          
706          
707          
708          
709          
710          
711          
712          
713          
714          
715          
716          
717          
718          
719          
720          
721          
722          
723          
724          
725          
726          
727          
728          
729          
730          
731          
732          
733          
734          
735          
736          
737          
738          
739          
740          
741          
742          
743          
744          
745          
746          
747          
748          
749          
750          
751          
752          
753          
754          
755          
756          
757          
758          
759          
760          
761          
762          
763          
764          
765          
766          
767          
768          
769          
770          
771          
772          
773          
774          
775          
776          
777          
778          
779          
780          
781          
782          
783          
784          
785          
786          
787          
788          
789          
790          
791          
792          
793          
794          
795          
796          
797          
798          
799          
800          
801          
802          
803          
804          
805          
806          
807          
808          
809          
810          
811          
812          
813          
814          
815          
816          
817          
818          
819          
820          
821          
822          
823          
824          
825          
826          
827          
828          
829          
830          
831          
832          
833          
834          
835          
836          
837          
838          
839          
840          
841          
842          
843          
844          
845          
846          
847          
848          
849          
850          
851          
852          
853          
854          
855          
856          
857          
858          
859          
860          
861          
862          
863          
864          
865          
866          
867          
868          
869          
870          
871          
872          
873          
874          
875          
876          
877          
878          
879          
880          
881          
882          
883          
884          
885          
886          
887          
888          
889          
890          
891          
892          
893          
894          
895          
896          
897          
898          
899          
900          
901          
902          
903          
904          
905          
906          
907          
908          
909          
910          
911          
912          
913          
914          
915          
916          
917          
918          
919          
920          
921          
922          
923          
924          
925          
926          
927          
928          
929          
930          
931          
932          
933          
934          
935          
936          
937          
938          
939          
940          
941          
942          
943          
944          
945          
946          
947          
948          
949          
950          
951          
952          
953          
954          
955          
956          
957          
958          
959          
960          
961          
962          
963          
964          
965          
966          
967          
968          
969          
970          
971          
972          
973          
974          
975          
976          
977          
978          
979          
980          
981          
982          
983          
984          
985          
986          
987          
988          
989          
990          
991          
992          
993          
994          
995          
996          
997          
998          
999          
1000          
ردیف نام نام خانوادگی سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 محترم  اعلایی خیاط کارخانه درحال بررسی
2 حسن مجرد خیاط کارخانه درحال بررسی
3 اکرم فرجی خیاط کارخانه  درحال بررسی
4 رسول  جوانی خیاط کارخانه  درحال بررسی
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
97          
98          
99          
100          
101          
102          
103          
104          
105          
106          
107          
108          
109          
110          
111          
112          
113          
114          
115          
116          
117          
118          
119          
120          
121          
122          
123          
124          
125          
126          
127          
128          
129          
130          
131          
132          
133          
134          
135          
136          
137          
138          
139          
140          
141          
142          
143          
144          
145          
146          
147          
148          
149          
150          
151          
152          
153          
154          
155          
156          
157          
158          
159          
160          
161          
162          
163          
164          
165          
166          
167          
168          
169          
170          
171          
172          
173          
174          
175          
176          
177          
178          
179          
180          
181          
182          
183          
184          
185          
186          
187          
188          
189          
190          
191          
192          
193          
194          
195          
196          
197          
198          
199          
200          
201          
202          
203          
204          
205          
206          
207          
208          
209          
210          
211          
212          
213          
214          
215          
216          
217          
218          
219          
220          
221          
222          
223          
224          
225          
226          
227          
228          
229          
230          
231          
232          
233          
234          
235          
236          
237          
238          
239          
240          
241          
242          
243          
244          
245          
246          
247          
248          
249          
250          
251          
252          
253          
254          
255          
256          
257          
258          
259          
260          
261          
262          
263          
264          
265          
266          
267          
268          
269          
270          
271          
272          
273          
274          
275          
276          
277          
278          
279          
280          
281          
282          
283          
284          
285          
286          
287          
288          
289          
290          
291          
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          
300          
301          
302          
303          
304          
305          
306          
307          
308          
309          
310          
311          
312          
313          
314          
315          
316          
317          
318          
319          
320          
321          
322          
323          
324          
325          
326          
327          
328          
329          
330          
331          
332          
333          
334          
335          
336          
337          
338          
339          
340          
341          
342          
343          
344          
345          
346          
347          
348          
349          
350          
351          
352          
353          
354          
355          
356          
357          
358          
359          
360          
361          
362          
363          
364          
365          
366          
367          
368          
369          
370          
371          
372          
373          
374          
375          
376          
377          
378          
379          
380          
381          
382          
383          
384          
385          
386          
387          
388          
389          
390          
391          
392          
393          
394          
395          
396          
397          
398          
399          
400          
401          
402          
403          
404          
405          
406          
407          
408          
409          
410          
411          
412          
413          
414          
415          
416          
417          
418          
419          
420          
421          
422          
423          
424          
425          
426          
427          
428          
429          
430          
431          
432          
433          
434          
435          
436          
437          
438          
439          
440          
441          
442          
443          
444          
445          
446          
447          
448          
449          
450          
451          
452          
453          
454          
455          
456          
457          
458          
459          
460          
461          
462          
463          
464          
465          
466          
467          
468          
469          
470          
471          
472          
473          
474          
475          
476          
477          
478