با آرزوی توفیق و موفقیت همه دوستان . همراهان این صفحه مخصوص قبول شدگان مصاحبه شرکت UTU می باشد.

این صفحه برای تبادل نظر و اعلام جزئیات و هماهنگی بین دوستان قبول شده در این مصاحبه می باشد

ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 ناصر  حوتی   مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
2 حسن مهریزاده سراج   مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
3 وحید میرموسوی   مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
4 قاسم  شجاع ثانی   مدیر IT دفتر مرکزی در حال بررسی
5 علی اکبر معافی   کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
6 رضا حبیبی   کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
7 امیر جعفری   کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
8 ایمان  کاکاوندی   کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
9 مهیار حاجی زاده   کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
10 محسن بداغی   کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
11 علیرضا بیات   کارمند IT دفتر مرکزی در حال بررسی
12 الهه شجاعی نیا   کارمند IT  دفتر مرکزی در حال بررسی
13 حسین قهرمانی  

مدیر IT

دفتر مرکزی درحال بررسی
14 سعید  زید وند   کارمند IT  دفتر مرکزی درحال بررسی
15 محمد رضا قوچی   مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
16 مصطفی برزگر صدیق   مدیر IT دفتر مرکزی درحال بررسی
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            

86

           
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99  

 

       
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 شهریار بنی اسد   مدیر مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
2 عباس نبی زاده   مدیر مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
  الناز عنبری زرگر   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
4 مهشید سیاهی   کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
5 حسین قاسمی   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 فرزانه باچاره   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 فرشاد نوری تبار   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 محمد  قربانی وفایی   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
9 علیرضا مصطفانی   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 مینا ناصری آچاچلویی   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 وحید محمدی اوخچی   مدیر مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
12 مهشاد بوربور   کارمند مالی دفتر مرکزی در حال بررسی
13 گلشن نخستین ماهر   کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
14 مهرنوش باقر دریایی   کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
15 محمد حسین صدقی مرادی    کارمند مالی دفتر مرکزی درحال بررسی
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 محمد  خلیلی هاره   مدیر فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
2 گلریز  حامد انسانیت   مدیر فروش دفتر مرکزی قبول شده
3 شادی بشارتی   کارمند فروش  دفتر مرکزی در حال بررسی
4 فاطمه  عرب حلوایی   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
5 حسام  شفیعی   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
6 امید قناعتکاره   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
7 یوسف امنی   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
8 سحر امیری توسلی   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
9 مرتضی کرمی   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
10 سام حداد   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
11 محسن نظارت   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
12 حمید گهواره بند   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
13 سحر عباس زاده   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
14 نیلوفر فلاحی   کارمند فروش دفتر مرکزی درحال بررسی
15 سهیل محمدی   کارمند فروش دفتر مرکزی درحال بررسی
16 میر محمدرضا خلیلی نژاد   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
17 ساناز بس خواسته   کارمند فروش دفتر مرکزی در حال بررسی
18 حمیدرضا دانشیان شهرباف        
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 مهرداد شاد آلویی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
2 افشین نامدار   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
3 مصطفی اشرفی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
4 پری ناز بزرگی بابازیدی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
5 محمد  همتی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 علی اکبر معصومی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 رسول  فرهمند اقدم   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 محمدرضا ابریلوزاده   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حل بررسی
9 فضل الله افخمی عقدا   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 معصومه طالشیان   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 سجاد قربانی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
12 محسن ملاشاهی   کارمند حقوقی دفتر مرکزی در حال بررسی
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 اکبر صابری   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
  محسن بیگی   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
3 حسن جنازی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
4 محمود شهریار   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
5 محمد قنبرپور   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
6 علی قربانی وفائی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
7 سعید کریمی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
8 محمد رضا کوئی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
9 محمد مهدی عباسی   کارمند حراست کارخانه درحال بررسی
10 عباس صمد زاده   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
11 علی مبرهنی   مدیر حراست کارخانه درحال بررسی
12 سعید غلامی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
13 محمد ملاغلامعلی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
14 پارسا پورمیرزایی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
15 رضا محسنی کوچصفهانی   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
16 امین دامن افشان   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
17 همایون  شفیعی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
18 علی وزین پور   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
19 محمد امین  ادنان   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
20 مهدی اسد زاده   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
21 حامد یوسفی زاده   مدیر حراست کارخانه در حال بررسی
22 امیر حسین  گلی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
23 محرم علی دزیا بنده   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
24 رضا  ابراهیمی   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
25 بهرام جوادی کلخوران   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
26 سید مصطفی  نصیری گوکه   کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
27 کوروش  بیات    کارمند حراست کارخانه در حال بررسی
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 آزاده تحویلدار خزانه   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
2 سپیده مرتضایی   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
3 عبدالمطلب دلجو   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی قبول شده
4 رضا رسولی   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
5 حمید رضا زرتابی   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
6 حسین شهبازی   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
7 شهرام صفدری   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
8 وجیهه مقسم   مدیر کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
9 سیران خالدی   کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
10 لعیا مجردشاداب خر   کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
11 سارا حقیقی   کارمند کارگزینی دفتر مرکزی در حال بررسی
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 بیژن  حجتی   مدیر ترابری کارخانه در حال بررسی
2 محمود  صادق زاده   مدیر ترابری کارخانه در حال بررسی
3 رضا قاسمی   راننده   در حال بررسی
4 محمدرضا جلینی   راننده   در حال بررسی
5 حسن رنجبران   راننده   در حال بررسی
6 مرتضی باچاره   راننده   در حال بررسی
7 منصور میرزایی   راننده   درحال بررسی
8 عرفان مرادی   راننده   در حال بررسی
9 ابلفضل  درویشیان   راننده   در حال بررسی
10 مصطفی حلاج زاده   راننده   در حال بررسی
11 احمد رضا مرادی   راننده   درحال بررسی
12 جواد رضائی   راننده   در حال بررسی
13 ایوب شادمند   راننده مسلط   در حال بررسی
14 فرید عزیزی شیرازی   راننده مسلط   در حال بررسی
15 سجاد نیازی   راننده   در حال بررسی
16 رضا طهماسبی   راننده   در حال بررسی
17 امیر  خباز کاخکی   موتور سوار   در حال بررسی
18 علی  عبادی   راننده   در حال بررسی
19 ابراهیم کیوانی بروجنی   موتور سوار   در حال بررسی
20 عبدالله مثنایی   راننده   درحال بررسی
21 علی ورزین پور   مدیر ترابری کارخانه درحال بررسی
22 محسن کوکب   راننده   در حال بررسی
23 حمید پیرا   موتورسوار   درحال بررسی
24 امید دانا   راننده   در حال بررسی
25 عباس  چهاردولی   راننده   در حال بررسی
26 امیررضا فلاح صالح   راننده   در حال بررسی
27 سید فرید رهنمای نیر   راننده   در حال بررسی
28 شروین  بنده خدا   راننده   در حال بررسی
29 کیانوش عظیمی   راننده   درحال بررسی
30 لقمان حسامی   راننده   درحال بررسی
31 عباس  فتاحی   موتور سوار   درحال بررسی
32 محمد سعید معتمد یگانه   موتور سوار   درحال بررسی
33 حمید  ملکان   موتور سوار   درحال بررسی
34 منصور  عزیزی ترکی   موتور سوار   در حال بررسی
35 مرتضی یوسفی   موتور سوار   در حال بررسی
36 امین  خسرو آبادی   موتور سوار   در حال بررسی
37 محمد صادق  غمشلویی   موتور سوار   در حال بررسی
38 علی ریگی   موتور سوار   در حال بررسی
39 محسن آقایی   موتور سوار   در حال بررسی
40 ناصر توحیدی   موتور سوار   در حال بررسی
41 عادل ملکزاده ناش   موتور سوار   در حال بررسی
42 حسین  گلی پور کلده   موتور سوار   در حال بررسی
43 پرویز فریور تنها   موتور سوار   در حال بررسی
44 بابک رضایی   موتور سوار   در حال بررسی
45 حمید ابراهیمی جفرودی   موتور سوار   در حال بررسی
46 امیر حسین  دربندی   موتور سوار   در حال بررسی
47 ابراهیم  پرچمی قره بلاغ    موتور سوار   در حال بررسی
48 امید کچویی دیدنی   موتور سوار   در حال بررسی
49 وحید  قنوی   موتور سوار   در حال بررسی
50 رضا پارسایی خواه    موتور سوار   در حال بررسی
51  محمد حسنی خندابی   موتور سوار   در حال بررسی
52 رجب علی داداشی گالشکلامی    موتور سوار   در حال بررسی
53 جواد کرمی   راننده   در حال بررسی
54 علی بومی   راننده   در حال بررسی
55 حسین فارسی دهنو   راننده   در حال بررسی
56 علی نجاتی آتانی   راننده   در حال بررسی
57 ایمان شعبانی   راننده   در حال بررسی
58 سعید رحمتی   راننده   در حال بررسی
59 سید ابراهیم جباری   راننده   در حال بررسی
60 مرتضی جعفری نژاد   راننده   در حال بررسی
61 مرتضی  محمدیان فر   راننده   در حال بررسی
62 محمد اکرامی بنه کهل   راننده   در حال بررسی
63 سید مسعود تقوی   راننده   در حال بررسی
64 امیر محمدی   راننده   در حال بررسی
65 وحید رضاسرابی   راننده   در حال بررسی
66 محمد رضا  اربابیان   راننده   در حال بررسی
67 امیر رسولی   راننده   در حال بررسی
68 یوسف  راسخی دانبران   راننده   در حال بررسی
69 سیاوش براتی   راننده   در حال بررسی
70 محمد رحیم ظاهری زاده   راننده   در حال بررسی
71 سید جواد عرب    راننده   در حال بررسی
72 سعید  شریفی حبیب زاده   راننده   در حال بررسی
73 سید مرتضی  نعمتی   راننده   در حال بررسی
74 مهدی  خزایی   راننده   در حال بررسی
75 احمد  پاریاب   راننده   در حال بررسی
76 فریدون مردانلو   راننده   در حال بررسی
77 سید رضا بهشتی   راننده   در حال بررسی
78 امیر حسین  بازیار   راننده   در حال بررسی
79 امید  شیرازی   راننده   در حال بررسی
80 سالار  قاسمی    راننده   در حال بررسی
81 حسین  لهراسبی نیچکوهی   راننده   در حال بررسی
82 امیر  خداوردی انگیلی   راننده   در حال بررسی
83 حسام  بخشنده   راننده   در حال بررسی
84 داریوش  اسدی   راننده   در حال بررسی
85 محمد حسین  مرادیان سرکندی    راننده   در حال بررسی
86 آرش  چراغی پور فرد    راننده   در حال بررسی
87 اکبر  کمیلی پور   راننده   در حال بررسی
88 علی گرمسیری   راننده   در حال بررسی
89 سید امین  سید شریفی   راننده   در حال بررسی
90 محمد  همتی   راننده   در حال بررسی
91 فرید  امیدی   راننده   در حال بررسی
92 محمد باقر  نادری   راننده   در حال بررسی
93 هومن  معینی فر    راننده   در حال بررسی
94 امیررضا  فلاح صالح    راننده   در حال بررسی
95 حسن  شیرخانی   راننده   در حال بررسی
96 شهریار  بهار   مدیر ترابری   در حال بررسی
97 محمود صادق زاده   مدیر ترابری   در حال بررسی
98 یحیا رمضانپورگیلده   راننده    
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی     ناحیه فعالیت توضیحات
1 عباس دانایی   آشپز کارخانه درحال بررسی
2 سعید احمدی   آشپز کارخانه درحال بررسی
3 حسن شیرخانی   آشپز کارخانه درحال بررسی
4 مهدی سوری   کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
5 پرویز  رنجبران   آشپز کارخانه درحال بررسی
6 وحید اقدسی   آشپز کارخانه درحال بررسی
7 کاظم میرزایی   آشپز کارخانه درحال بررسی
8 مهدی رجبی ارشاد   آشپز کارخانه درحال بررسی
9 رقیه  نور محمدی   آشپز کارخانه درحال بررسی
10 صلاح الدین  امیری   آشپز کارخانه درحال بررسی
11 سعید  غلامی   کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
12 حسین  چهار دولی   کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
13 مجید  ایزدی خوشکاروندانی   آشپز کارخانه درحال بررسی
14 حیدر  کوهستانی بوغلمش   کمک آشپز کارخانه درحال بررسی
15 میرزا جان اسمی   آشپز کارخانه درحال بررسی
16 محمد  قربانی   آشپز کارخانه درحال بررسی
17 حامد  مرادی   آشپز کارخانه درحال بررسی
18 امیر قربانی   آشپز کارخانه درحال بررسی
19 مجتبی  عمارلو    آشپز کارخانه درحال بررسی
20 ابوالفضل عباسی   آشپز کارخانه درحال بررسی
21 مصطفی کماسی   آشپز کارخانه درحال بررسی
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 محترم  اعلایی   خیاط کارخانه درحال بررسی
2 حسن مجرد   خیاط کارخانه درحال بررسی
3 اکرم فرجی   خیاط کارخانه  درحال بررسی
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی     ناحیه فعالیت توضیحات
1 لیلی احمدی   شتشوکار کارخانه در حال بررسی
2 هادی تیرگری   اتوکار کارخانه در حال بررسی
3 محمد نیکروش   پرسکار کارخانه در حال بررسی
4 امیر افشانی   مدیریت خشکشویی کارخانه در حال بررسی
5 علی قربانی وفایی   اتوکار کارخانه در حال بررسی
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 رضا حبیبی   جوشکار کارخانه در حال بررسی
2 علی باغجری   جوشکار کارخانه در حال بررسی
3 حمزه جهانیان   جوشکار کارخانه در حال بررسی
4 مجتبی نادری   جوشکار کارخانه در حال بررسی
5 یوسف بداغی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
6 مهدی وکیلی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
7 میلاد  جعفری   تاسیسات کارخانه در حال بررسیر
8 بهمن هادی زاده   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
9 محسن  غریب   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
10 عباس محمدی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
11 ایمان حسین زاده   جوشکار کارخانه درحال بررسی
12 محمود دانا   جوشکار کارخانه درحال بررسی
13 حسین چهاردولی   تاسیسات کارخانه درحال بررسی
14 احمد  محمدی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
15 محمد دانا   جوشکار کارخانه در حال بررسی
16 ایوب یار احمدی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
17 سید رضا حسینی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
18 شهرام جلیل لو   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
19 صباح بهرامپور   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
20 احمد رفیعی محمدی   تاسیسات کارخانه در حال بررسی
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 ساسان پورشفائی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
2 داریوش علیاری شمس آبادی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
3 کامران مرتضی پور مال میری   انبار دار کارخانه در حال بررسی
4 یاسین دودانگه   انباردار کارخانه در حال بررسی
5 مسعود زینعلی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
6 امیر حسین فرخ پیام   انبار دار کارخانه در حال بررسی
7 علیرضا حاجی رمضانی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
8 حسین  زنگوئی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
9 نیما بابا وند کور عباس لو    انبار دار کارخانه در حال بررسی
10 افشین  سهرابی   انبار دار کارخانه در حال بررسی
11 محمد  داوری    انبار دار کارخانه در حال بررسی
12 مرتضی بالا زاده   انبار دار کارخانه در حال بررسی
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
ردیف نام نام خانوادگی   سمت ناحیه فعالیت توضیحات
1 عطیه طایفه راد   پاسخگویی به تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
2 اقدس  محمد پور   پاسخگوی به تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
3 شهرام  مراد اوغلی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
4 صادق  ملکیان   مدیر بازرسی کارخانه در حال بررسی
5 محمد احمدی لوشانبلاغی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
6 محمد رضا  اکبری پور   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
7 مرتضی سخندان   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
8 مهدی محمدیان   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
9 حمید محمدی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
10 محسن مهدی زاده سراج   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
11 علی لطیفی نیا   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
12 مرجان لطیفیان   پاسخگویی به تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
13 نیلوفر  ابراهیمی   مسئول دفتر دفتر مرکزی قبول شده
14 مهسا نظامی   منشی دفتر مرکزی قبول شده
15 میثم باقری   کارمند ساده دفتر مرکزی در حال بررسی
16 نگار  زضایی   پاسخگویی تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
17 طوبی ریع همدانی   پاسخگویی تلفن دفنر مرکزی در حال بررسی
18 سمیه محمود   پاسخگویی تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
19 دانیال زاد اسکندری   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
20 نگار میرهادی زاده   مسئول دفتر دفتر مرکزی درحال بررسی
21 بهزاد صابر   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
22 فهیمه اسدزاده   پاسخگویی به تلفن دفتر مرکزی در حال بررسی
23 امیر حسین  فراهانی   کارمند ساده کارخانه درحال بررسی
24 علی حاجی زاده   کارمنده ساده کارخانه در حال بررسی
25 نگار میر هادی زاده   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
26 مهدیه پیر هادی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
27 فاطمه سادات جوزی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
28 کارو صلاحی سنندج   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
29 محمد  احمدی جزمه ء   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
30 سهیل  شمسی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
31 مهران حبیب زاده   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
32 داریوش بخشی    کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
33 محسن  بداغی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
34 بهزاد صابر   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
35 مهشاد بور بور   مسئول دفتر  کارخانه در حال بررسی
36 مهیار حاجی زاده   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
37 زهرا  محمدی   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
38 میلاد  حیدری   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
39 علیرضا مصطفایی   کارمند ساده کارخانه در حال بررسی
40 مریم  موبویی   خدمات   در حال بررسی
41 هاجر عباسی پور لات   خدمات   در حال بررسی
42 سلیمه محمدی سوفیان    خدمات   در حال بررسی
43 پریسا  محمدی   خدمات   در حال بررسی
44 شهناز کمره   خدمات   در حال بررسی
45 ناهید ابنیگی   خدمات   در حال بررسی
46 زهراموذن عابد موذن عابد   خدمات   در حال بررسی
47 فاطمه عظیمی مهر   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
48 مریم  فرزیان   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
49 ساناز  ربیعی   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
50 سهیلا میرزا دوست    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
51 مینا  شفیعی   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
52 شهرزاد شیرزاد   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
53 مرجان عباسی چناری   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
54 سپیده مرتضانیا    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
55 زهرا سادات آخری   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
56 ندا  اسدالله قره حسنلو    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
57 زهره  داور خواه    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
58 ملیحه  همتی روزبهانی    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
59 سمیه  صرامی فروشانی   منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
60 نغمه  بنیزهرایی فرد    منشی دفتر مرکزی در حال بررسی
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100